หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ปีงบประมาณ 2563

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (O31)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
       ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  O38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O42 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O43