หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

กรุณานำเอกสารการสมัครงานมาแสดง ในวันสัมภาษณ์งาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) 1 รูป

เริ่มปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. 081-930-6705, 02-544-8488