หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร