หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดี วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร