หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร