หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ปีงบประมาณ 2564

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  • ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
         - ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
         - รูปภาพการเข้าร่วมประชุม
         - เอกสารประกอบการประชุม
         - รายงานการประชุม
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต O37
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจัดทำราคากลาง ด้วยวิธีการสืบราคาจากท้องตลาด 3 รายขึ้นไป
- หนังสือแจ้งเวียนประกาศ เรื่องมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีการจัดทำราคากลาง ด้วยวิธีการสืบราคาจากท้องตลาด 3 รายขึ้นไป
- เว็บไซต์เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเรื่องมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจัดทำราคากลาง ด้วยวิธีการสืบราคาจากท้องตลาด 3 รายขึ้นไป
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  O38
- ประกาศ เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และทัศนคติ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร