หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
วันพืชมงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันพืชมงคล
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

               วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรให้เกิดความมมั่นใจในการเพาะปลูก พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาพุทธ และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์