หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

- อธิการบดี -

รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร
อธิการบดี

 

โทรศัพท์ 0-2544-8111
  อีเมล  preang@pnru.ac.th
__________________________________________________________
- รองอธิการบดี -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์
รองอธิการบดี
โทรศัพท์ 0-2544-8800
  อีเมล
nuttawadee_ch@yahoo.com
__________________________________________________________
รองศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร
รองอธิการบดี
โทรศัพท์ 0-2544-8811
  อีเมล kchittrapa@gmail.com
__________________________________________________________
รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์ มากุล
รองอธิการบดี
โทรศัพท์ 0-2544-8833
  อีเมล natt@pnru.ac.th
__________________________________________________________
อาจารย์วีระศักดิ์ บรรณาธรรม
รองอธิการบดี
โทรศัพท์ 0-2544-8844
  อีเมล mrvtham@hotmail.com
__________________________________________________________
- ผู้ช่วยอธิการบดี -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 0-2544-8536
  อีเมล supered09@gmail.com
__________________________________________________________
อาจารย์ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 0-2544-8578
  อีเมล phumipat2504@gmail.com
__________________________________________________________
อาจารย์อุมาพร ยุวชิต
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 092-9159649
  อีเมล umapornpnru@gmail.com
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 0-2544-8118
  อีเมล boonarun@hotmail.com
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 0-2544-8439
  อีเมล isaree@pnru.ac.th
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา จารุพินทุโสภณ
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 089-6495146
  อีเมล angkajaru@gmail.com
__________________________________________________________
อาจารย์กนกพิชญ์ วิชญวรนันท์
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 083-1231872
  อีเมล kanokpit@pnru.ac.th
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา สารสุข
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 0-2544-8586
  อีเมล tip_pattama@hotmail.com
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี  แก้วเขียว
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 09-4354-6214
  อีเมล momodorgee007@gmail.com
__________________________________________________________
- คณบดี -
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์  อินทพรหม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 08-6351-5039
  อีเมล pong9899@yahoo.com
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2544-8465
  อีเมล sueb@pnru.ac.th
__________________________________________________________
อาจารย์วราวุธ  ยอดจันทร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 08-1455-3686
  อีเมล warawoot@pnru.ac.th
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  พหลภาคย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
โทรศัพท์ 08-6479-2044
  อีเมล
thipjuta@yahoo.com
__________________________________________________________
อาจารย์ดิเรก พรสีมา
คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
โทรศัพท์ 0-2544-8555
  อีเมล dpornsima@hotmail.com
__________________________________________________________
- ผู้อำนวยการ -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ 0-2544-8383
  อีเมล santilert@hotmail.com
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 0-2544-8428
  อีเมล k_kannaphat@hotmail.com
__________________________________________________________

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตกุล  อินทรผดุง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 08-9813-6171
  อีเมล anantakul@pnru.ac.th
__________________________________________________________
รองศาสตราจารย์วณิฎา ศิริวรสกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2544-8181
  อีเมล wanida@pnru.ac.th
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
โทรศัพท์ 081-6125443
  อีเมล monton@pnru.ac.th
__________________________________________________________
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี ศรีคุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

(กำลังดำเนินการสรรหา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี  ศรีคุณ รักษาราชการแทน)
โทรศัพท์ 0-2544-8439
  อีเมล isaree@pnru.ac.th
__________________________________________________________
- ผู้อำนวยการกอง -  
นางสาวนรากร ดุลยปภัสศร
ผู้อำนวยการกองกลาง
โทรศัพท์ 0-2544-8498
  อีเมล natthas2009@hotmail.com
__________________________________________________________
นางสาวปิยะวดี หิริกมล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 02-544-8511
  อีเมล
__________________________________________________________
นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 0-2544-8549
  อีเมล ruchaneevan@hotmail.com
__________________________________________________________
นางจำปี บุดดา
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 0-2544-8430
  อีเมล meaw2505@gmail.com
__________________________________________________________
นายสมประสงค์ โชคลาภ
รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-2544-8536
  อีเมล somprasong.ch@hotmail.com
- เลขานุการ -
นางสาวธนิการมย์ นาคชัย
หัวหน้างานอำนวยการและเลขานุการ
โทรศัพท์ 0-2544-8497
  อีเมล  pnchantawan@windowslive.com
__________________________________________________________
นางสุชาดา  สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2544-8426
  อีเมล yulsic1808@gmail.com
__________________________________________________________
นางสาวสมจิตร  ดวงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2544-8496
  อีเมล yen-somchit@hotmail.com
__________________________________________________________