หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี
2 รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง รองอธิการบดี
3 รองศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร รองอธิการบดี
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์ รองอธิการบดี
5 รองศาสตราจารย์เพียงพบ มนต์นวลปรางค์ รองอธิการบดี
6 อาจารย์วีระศักดิ์ บรรณาธรรม รองอธิการบดี
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา ศิริวรสกุล ผู้ช่วยอธิการบดี
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี ผู้ช่วยอธิการบดี
9 อาจารย์ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี
10 อาจารย์ประเทืองสุข ยังเสถียร ผู้ช่วยอธิการบดี
11 อาจารย์ภูมิพัฒน์ ตระกูลทัศน์เจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี
12 รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล สุชาติ คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต โสไกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 อาจารย์พัฒนพงษ์ จันทร์ควง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
16 อาจารย์ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู
17 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
18 อาจารย์ชินวงศ์ ศรีงาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
19 อาจารย์สันติเลิศ เพ็ชรอาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ป้อมสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 อาจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
24 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
25 นางสาวนรากร ดุลยปภัสศร รักษาการ ผู้อำนวยการกองกลาง
26 นางสาวปิยะวดี หิริกมล ผู้อำนวยการกองคลัง
27 นางเพ็ญพิมล อัศวสืบสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
28 นางรัชนีวรรณ์ ทาบุญ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
29 นางจำปี บุดดา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
30 นายสมประสงค์ โชคลาภ รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
31 นางฉันทวรรณ นาคชัย หัวหน้างานอำนวยการและเลขานุการ
32 นางสาวธนกมล ธาราวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
33 นางสาวเพ็ญพักตร์ เปรมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป