หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
กำหนดการอบรมก่อนโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559

กำหนดการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กำหนดการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
1.รายชื่อผู้เข้าอบรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู  ปีการศึกษา 2559 ธรรมศึกษาชั้นตรี
2.รายชื่อผู้เข้าอบรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 ธรรมศึกษาชั้นตรี
3.รายชื่อผู้เข้าอบรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2559 ธรรมศึกษาชั้นตรี
4.รายชื่อผู้เข้าอบรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ปีการศึกษา 2559 ธรรมศึกษาชั้นตรี  
5.รายชื่อผู้เข้าอบรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา 2559 ธรรมศึกษาชั้นตรี
6.รายชื่อผู้เข้าอบรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษาวิทยาลัยนานาชาติพระนคร  ปีการศึกษา 2559 ธรรมศึกษาชั้นตรี
7.รายชื่อผู้เข้าอบรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษาบุคลากร  ปีการศึกษา 2559 ธรรมศึกษาชั้นตรี
8. รายชื่อผู้เข้าอบรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ธรรมศึกษาชั้นโท (มรภ.พระนคร)
9. รายชื่อผู้เข้าอบรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ธรรมศึกษาชั้นเอก (มรภ.พระนคร)
10. รายชื่อผู้เข้าอบรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ธรรมศึกษาชั้นตรี (ร.ร.มัธยมสาธิตฯ)
11. รายชื่อผู้เข้าอบรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ธรรมศึกษาชั้นโท (ร.ร.มัธยมสาธิตฯ)
12. รายชื่อผู้เข้าอบรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ธรรมศึกษาชั้นเอก(ร.ร.มัธยมสาธิตฯ)