หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิทยาลัยการฝึกหัดครู

1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดี วิทยาลัยการฝึกหัดครู 2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ (แก้ไขเพิ่มเติม) 3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม