หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1 แบบการสมัครด้วยตนเองเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1.2 แบบการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1.3 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 แบบการสมัครด้วยตนเองเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 แบบการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.3 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 แบบการสมัครด้วยตนเองเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3.2 แบบการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3.3 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร