หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10 ม.ค. 2560

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ม.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนกำหนดการนำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา นำเข้าที่ประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนกำหนดการนำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา นำเข้าที่ประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนกำหนดการนำรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา นำเข้าที่ประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบ