หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
ขอเชิญ นักศึกษา บุคลาการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โครงการการอนามัยเจริญพันธุ์ (ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน) และบริการตรวจหาเชื้อเอดส์ฟรี