หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป