หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดี
พันธกิจ

  1. พัฒนาท้องถิ่น ตามมาตรา8 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

  2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ในและต่างประเทศ

  4. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและใช้หลักธรรมาภิบาล