หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
พุทธวิชชาลัย มรภ.พระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ถวายมหาสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากพระสถูปเจดีย์โบราณ วัดมิธิสาเวติยาวิหาร เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา
20 พฤษภาคม 2562