หน้าหลักกระดานถาม-ตอบข้อความถึงอธิการบดีข้อมูลพื้นฐานITAการบริหารความเสี่ยง
11 เมษายน 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Back
17 เมษายน 2562


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้รวมทั้งสิ้น 2,799 คน ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต 79 คน / วิทยาศาสตรบัณฑิต 536 คน / ศิลปศาสตรบัณฑิต 599 คน / นิติศาสตรบัณฑิต 68 คน / ศิลปบัณฑิต 15 คน / รัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต 90 คน / รัฐศาสตรบัณฑิต 93 คน / บัญชีบัณฑิต 162 คน / เศรษฐศาสตรบัณฑิต 24 คน / นิเทศศาสตรบัณฑิต 190 คน / บริหารธุรกิจบัณฑิต 531 คน /สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 29 คน / เทคโนโลยีบัณฑิต 383 คน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 5 คน / บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 5 คน ครุศาสตรมหาบัณฑิต 24 คน / ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 6 คน / รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 27 คน / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 9 คน ในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นางบุนนาค ทรรทรานนท์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์/นาฏศิลป์และการละคร 2. นายยวง เขียวนิล ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ิ์/การพัฒนาชุมชน 3. นายวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ ศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์/ดนตรีไทย 4. นายวิชัย ชุมพล บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์/การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ยกระดับภูมิปัญญา สร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Part 1 


คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Part 2